ขั้นตอนการยื่นเอกสารสมัครสมาชิก

1. กรอกข้อมูลการสมัครลงแบบฟอร์ม

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

3. พิมพ์แบบฟอร์ม

4. ลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสมัครให้ครบถ้วน

5. นำเอกสารยื่นส่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

ขั้นตอนการยื่นเอกสารสมัครสมาชิก

1. กรอกข้อมูลการสมัครลงแบบฟอร์ม

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

3. พิมพ์แบบฟอร์ม

4. ลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสมัครให้ครบถ้วน

5. นำเอกสารยื่นส่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ